வணக்கம்

வருக வருக. நீங்க நினைக்கற மாதிரி இடுகை இல்லைன்னா என்னை கோபிக்கக்கூடாது என்று முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லி வைக்கிறேன். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பே ஏமாற்றத்துக்கு காரணம் இல்லையா?செவ்வாய், ஜூலை 23, 2019

கரடி உதை BEARISH KICKER CANDLESTICK PATTERN

 ஈருலக்கை கரடி ஒழுங்கான இது வெள்ளை கருப்பு உடல்களை கொண்டு  அமைவது.

* ஏறு முகத்தில் இது தோன்ற வேண்டும்.
* வெள்ளை உடல் உலக்கைக்கு பின் கீழாக கருப்பு நிற உடல் தோன்ற வேண்டும்.
* வெள்ளை உடலை கருப்பு உடல் தொடக்கூடாது. இரண்டுக்கும் இடையே இடைவெளி இருக்க வேண்டும்.
* கருப்பு உடலுக்கு மேல் குச்சி இருக்கக்கூடாது மிக அரிதாக மிகச்சிறிய குச்சி ஏற்படும்.* வெள்ளை உடலுக்கும் கருப்பு உடலுக்கும் இடைவெளி அதிகமிருந்தால் போக்கு மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்.
* உடல்களின் நீளம்  அதிகமிருந்தாலும் போக்கு மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்.
* பொதுவாக ஏதாவது பாதிக்கும் செய்தி வந்தால் கருப்பு உடல் தோன்றும். ஆனால் இடைவெளியை கவனிக்க வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் மேல் அழுத்தம் அதிகரித்து விற்பவர்கள் அதிகமாவர்.
* பொதுவாக உதை ஒழுங்குகளை (கரடி, காளை இரண்டையும்) புறக்கணிக்கூடாது, சிலர்  இதை சக்தி வாய்ந்ததாக பார்க்கின்றனர்.

காளை உதை BULLISH KICKER CANDLESTICK PATTERN

ஈருலக்கை காளை ஒழுங்கான இது வெள்ளை கருப்பு உடல்களை கொண்டு  அமைவது.


* நல்ல இறங்கு முகத்தில் இது தோன்ற வேண்டும்.
* கருப்பு உடல் உலக்கைக்கு பின் மேலாக  வெள்ளை  நிற உடல் தோன்ற வேண்டும்.
* கருப்பு உடலை வெள்ளை உடல் தொடக்கூடாது. இரண்டுக்கும் இடைவெளி   இருக்க வேண்டும்.
* வெள்ளை உடலுக்கு கீழ்  குச்சி இருக்கக்கூடாது மிக அரிதாக மிகச்சிறிய குச்சி ஏற்படும்.* வெள்ளை உடலுக்கும் கருப்பு உடலுக்கும் இடைவெளி அதிகமிருந்தால் போக்கு மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்.
* உடல்களின் நீளம்  அதிகமிருந்தாலும் போக்கு மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்.
* பொதுவாக ஏதாவது நல்ல செய்தி வந்தால் வெள்ளை உடல் தோன்றும். ஆனால் இடைவெளியை கவனிக்க வேண்டும். வாங்குபவர்கள் அதிகமாவர், காளை சில நாட்களுக்காவது ஓடும்.
* இந்த ஒழுங்கை புறந்தள்ள வேண்டாம், சக்தி வாய்ந்த ஒழுங்கு இது.
* இறங்கு  முகத்தில் தான் இது தோன்ற வேண்டும் என்றில்லை ஆனால் பெரும்பாலும் இறங்கு முகத்தில் தான்  தோன்றும்.

அடுத்தடுத்த இரு வெள்ளை பட்டைகள் - காளை BULLISH SIDE BY SIDE WHITE LINES


ஏறு முகத்தில் தோன்றும் இவ்வொழுங்கு மூன்று உலக்கைகளால் ஆனது. வழக்கமா ஏறு முக போக்கில் கரடி ஒழுங்கு தான தோன்றும்? ஏன் இங்க காளை  என்று வருது? இந்த ஒழுங்கு தோன்றினால் மேலும் விலை ஏறும் என பொருள். இந்த ஒழுங்கு அரிதாக தான் தோன்றும்.


இந்த ஒழுங்கு ஏற்பட்டுள்ளதை எப்படி அறியலாம்?

* தெளிவான ஏறு முகம் வேண்டும்.
* இதில் சிறிய வெள்ளை உடல் தோன்ற வேண்டும். (இதை முதல் நாள் என்போம்)
* இரண்டாம் நாளில் முதல் நாளுக்கு மேலாக வெள்ளை உடல் தோன்ற வேண்டும். இது முதல் நாளை தொடக்கூடாது.
* மூன்றாம்  நாளும் வெள்ளை உடல் தோன்ற வேண்டும். இதன்  தொடக்கமும் முடிவும் இரண்டாம்  நாளை ஒத்ததாக இருக்கும். அதாவது  இரண்டாம் நாளும் மூன்றாம் நாளும்  ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் மாதிதரி.

* வெள்ளை உடல்களின் நீளம் அதிகமாக இருந்தால் போக்கு தொடர அதிக வாய்ப்பு  உண்டு.
* இது  சிறந்த போக்கு அறியும் ஒழுங்கு அல்ல என்றாலும்  நான்காவது நாள் மேலாக நல்ல இடைவெளியுடன் வெள்ளை உடல் தோன்றினால் போக்கு தொடருது என நம்பலாம்.